ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános rendelkezések

(1) Az adatkezelő adatai:

(2)  A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az általunk kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés jogalapját és célját, valamint tájékoztatást adjon a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról.

(3) A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Jogszabályi háttér

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

3. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogcímeken kezeljük

4. Az általunk kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

4.1 Felhasználók azonosítása, Felhasználói Fiók létrehozása (regisztráció):

A kezelt adatok köre: az általunk nyújtott szolgáltatások (webtárhely szolgáltatás; domain regisztráció) igénybevétele regisztrációhoz kötött. A Felhasználói Fiók létrehozásához Önnek alábbi adatokat kell megadni:

A fenti adatok megadása hiányában nem tudja létrehozni a Felhasználói Fiókot, és nem tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat.

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása, valamint személyre szabott kiszolgálása, a Portálon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés teljesítése; kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja, valamint az Eker tv. 13/A. §, - a szerződés teljesítése/szolgáltatás nyújtása; a szerződéskötést megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből eredő igények elévülésének időtartamáig, azaz a regisztráció törlésétől számított 5 év.

4.2 Domain regisztráció szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre: Az általunk kötelezően alkalmazandó Domainregisztrációs Szabályzat alapján

a domain regisztrációs eljárás keretében az alábbi adatokat kezeljük:

Az adatkezelés célja: a megrendelés feldolgozása és teljesítése, azaz a domain igénylés, delegálás, fenntartás; a megrendelővel való kapcsolattartás; a Domain Regisztrációs Szabályzat szerinti a WHOIS adatok lekérésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja -a szerződés teljesítése, valamint a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtétele

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből eredő polgári jogi igények elévüléséig, azaz a domain regisztráció megszűnésétől számított 5 évig

A domain regisztrációval kapcsolatos adatok továbbítása

Az Ön által a regisztrációra vonatkozó megrendelés során megadott adatokat (4.2 pont) továbbítjuk:

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja -a szerződés teljesítése

4.3 A számlázással kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása; a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: A számlában szereplő adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja – a számvitelről szóló 200. évi C. törvényben foglalt jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama: A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeljük.

4.4 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személyek adatai

A velünk szerződéses kapcsolatban álló nem természetes személy szerződő fél által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy (képviselő) alábbi személyes adatait kezeljük:

Az adatok forrása: A kapcsolattartásra kijelölt személyek adatait vagy közvetlenül az érintettől kapjuk meg, vagy azt a szerződő fél adja meg a részünkre.

Az érintettek köre: A nem természetes személy szerződő fél által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy (képviselő).

Az adatkezelés célja: A szerződéskötés előkészítése; a szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikáció biztosítása; a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések megküldése; szerződő felek közötti kapcsolattartás biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: A kapcsolattartók/képviselők adatainak tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont szerinti jogos érdekből történik, így ahhoz nem kell a kapcsolattartóktól/képviselőktől az egyéni hozzájárulást előzetesen megszereznünk.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett kapcsolattartói/képviselői státuszának megszűnésétől számított 5 (öt) évig. Ha az érintett kapcsolattartói/képviselői státusza a szerződés megszűnéséig fennáll, akkor a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig.

Az érdekmérlegelési teszt a jogos érdekből történő adatkezelésre tekintettel:

Az adatkezelésünk célja a folyamatos és gördülékeny kapcsolat fenntartása a szerződő féllel a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében mind a mi oldalunkról, mind az ügyfelünk oldaláról. Ez a cél más módon, mint az érintett személyes adatainak kezelése nélkül nem érhető el.

4.5 Cookiek használata

A Portál böngészése során cookie-kat, másnéven sütiket, azaz kisméretű egyedi szöveges információs fájlokat helyezünk el az Ön számítógépének böngészőjében.

A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet megtudjunk az Ön információhasználati szokásairól és így, javíthassuk szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Önnek nem köteles engedélyezni a cookie elhelyezését a számítógépén. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a cookie-k növelik a felhasználói élményt és a funkcionalitást, illetve előfordulhat, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Milyen cookie-kat használunk?

Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Portál nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges sütik. Ezeket a sütiket az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.

Vannak olyan sütik, amelyeket kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén használhatunk. Ezek az alábbiak:

Használunk remarketing szolgáltatásokat, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz, amely szolgáltatások profilalkotás készítésére alkalmasak:

Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.6 Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

- az Ön számítógépének dinamikus és statikus IP-címe

- az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

- az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

Az adatkezelés időtartama: a naplóállományokat a rögzítést követő 90 nap után töröljük

 Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

A bankkártyás fizetések a Barion online fizetési rendszeren keresztül valósulnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Barion oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival. A Barion rendszerről bővebb információ a www.barion .com címen található.

5. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

6. Az általunk adatfeldolgozóként végzett adatkezelések

A webtárhely szolgáltatás nyújtása során az ügyfeleink megbízásából az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük, mint adatfeldolgozók:

7. Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatokat saját - – SSL titkosítással védett- szervereinken tároljuk, a szerverek az ATW Internet Kft. (H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.; support@atw.co.hu) szervertermében vannak elhelyezve. A felhasználók egymástól elzárt környezetben futnak, így nem férhetnek hozzá egymás adataihoz.

Elosztott rendszer szolgáltatja a háttértárat a fájlok és adatbázisok tárolására.

Az adatok megismerésére kizárólag azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Biztosítjuk, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

8. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

8.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1)  Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha a azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel:

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.

8.2 Törléshez való jog

(1) Kötelesek vagyunk töröljük a személyes adatot, ha

(2) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

8.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

8.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

8.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Kérelmét az info@ininet.hu e-mail címre küldheti el.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

 Az Ön jelen 8. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.